INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

JVA Outdoor Equipment AB ("ODEQ") org. nr. 559365-5987, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

ODEQ är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på www.odeq.se och de sociala kanaler vi nyttjar för kommunikation med våra följare. På de sociala kanalernas konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Det gäller: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också köphistorik och olika slags elektroniska identiteter, som t.ex. IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter samlas in i samband med beställningar och köp, vid leverans av en beställd eller köpt vara, detta inkluderar också avisering om leverans:

Identifikation och ålderskontroll. Hantering av betalning inkl. analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kredtitupplysningsföretag.
Adresskontroll mot externa källor t.ex. Klarna, Paypal eller liknande.

Hantering av reklamations- och garantiärenden. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, betalningsuppgifter, orderinformation och vår korrespondens med dig.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt:

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss via kundtjänst, e-post, telefon eller på annat sätt. Förutom de uppgifter vi behöver för att kunna kommunicera med dig så är det uppgifter som du väljer att dela med dig av vid personlig kontakt och det kan handla om t.ex. storlek och hälsotillstånd.

Uppgifter som samlas in vid prenumeration av vårt nyhetsbrev:

Om du väljer att prenumerera på ODEQs nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Uppgifter samlas in vid tävling, sponsring och event.  Personuppgifter behandlas för att möjliggöra nedan:

Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av ODEQ.
Kommunicera med deltagare innan och efter ett event eller sponsring (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar). Identifiera deltagaren.
Utse vinnare och förmedla vinster. Uppgifter som vi samlar in vid dessa tillfällen kan vara namn, ålder, kontaktuppgifter, uppgifter lämnade i tävlingsbidrag eller utvärdering av event.

ODEQ behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part. 

Data sparas för en tid om 36 månader efter kontakt/köp för att kunna erbjuda en bra kundservice och för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vid nyhetsbrev och utskick används uppgifter som sparas så länge som du väljer att fortsätta ta emot utskicken. Det finns alltid med en länk där du kan be om att bli avregistrerad.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

ODEQ använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att kunna identifiera dig och ditt köp. Vi använder kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig och vi kan komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hjälpa dig att besvara dina frågor.

Vi använder dina personuppgifter för att skicka boknings- och leveransbekräftelse. Vi använder även dina kontaktuppgifter när vi ber om feedback på vår service så att vi kan utvärdera och förbättra vårt företag. Dina kontaktuppgifter används även av logistikbolagen som kontaktar dig när ditt paket finns färdigt att hämta upp.

Vi använder dina personuppgifter när vi skickar faktura eller betalningspåminnelser.

Organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

ODEQ vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om inbyggt dataskydd. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Våra säkerhetsrutiner uppdaterar i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Vi använder Apple- och Microsoft officeprodukter för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av de leverantörer som har anlitats av oss. Personuppgifterna lagras av leverantörerna i molntjänster.

ODEQ använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i verksamheten. Vissa system är installerade lokalt hos oss, andra system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören.

Vi hanterar personuppgifter i vårt e-handelssystem och kundtjänstsystem. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Vi använder externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställ från oss.

För vi ska kunna leverera de varor du har beställt och köpt hos oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Vi behöver lämna personuppgifter som adress och kontaktuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Vi använder oss av cookies för att leverera en bättre service till våra besökare på webbsidan. Detta kan exempelvis hjälpa oss att förbättra vår webbsida eller genom att skräddarsy budskap/reklam för att bättre kunna motsvara våra besökares intressen och preferenser

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på www.odeq.se och i kontakt med vår personal.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och uppgöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har:

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från ODEQ om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetskyddsmyndigheten (IMY) (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta gärna oss på info@odeq.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

JVA Outdoor Equipment AB, Friggavägen 6, 137 70 Dalarö.